BASES DEL BCN SPORTS FILM FESTIVAL 2025

DEFINICIÓ

La Fundació Barcelona Olímpica, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, organitza la quinzena edició del BCN Sports Film – 15th BARCELONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL, la qual forma part del WORLD FICTS CHALLENGE – 2025.

El BCN Sports Film 2025 es durà a terme a Barcelona del 17 al 25 de febrer de 2025. En aquesta quinzena edició el festival tindrà un caràcter competitiu.

La quinzena edició del festival tindrà un format híbrid, és a dir, hi haurà projeccions presencials i projeccions mitjançant plataforma online. Els drets que els autors cedeixin, per tant, són tant per a les sessions presencials que se celebrin en les seus oficials del certamen, com també per a les sessions que es realitzin online a través de plataforma online.

Aquestes bases han estat aprovades pel Comitè Organitzador del BCN Sports Film 2025. La participació en el BCN Sports Film 2025 suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

OBJECTIUS

Un dels principals objectius del BCN Sports Film 2025 és apropar el món audiovisual sobre temàtica esportiva i els seus valors al gran públic i, al mateix temps, oferir als mitjans de comunicació, directors de cinema, productores i distribuïdores especialitzades en temàtiques esportives un espai de diàleg que faciliti l’apropament i la reflexió entre els professionals del sector.

CONTINGUTS

El BCN Sports Film 2025 està obert a totes les produccions audiovisuals que tinguin com a temàtica principal l’esport en les seves diferents disciplines o que estiguin inspirades en l’esport.

Seran admeses a concurs les produccions audiovisuals dels gèneres d’animació, documental i ficció, tant en format de llargmetratge com de curtmetratge.

CONDICIONS GENERALS

El BCN Sports Film 2025 està obert a produccions professionals i independents.

Podran participar al BCN Sports Film 2025 les pel·lícules que s’hagin produït a partir del dia 1 de gener de 2022

La durada màxima de les obres presentades al BCN Sports Film 2025 serà de 90 minuts.

Cada productor podrà presentar al BCN Sports Film 2025 tantes pel·lícules con vulgui, sempre que es compleixi la condició anterior relativa a la durada de cada obra.

En aquest sentit, el participant garanteix que disposa de tots els drets d’explotació sobre l’obra per poder participar al concurs i eximeix als organitzadors de qualsevol reclamació que es pugui produir per part de tercers en relació als drets de propietat intel·lectual.

L’organització del BCN Sports Film 2025 podrà programar produccions d’interès especial fora de concurs, independentment de l’any de producció o durada de l’obra.

JURAT

El Comitè Organitzador del BCN Sports Film 2025 nomenarà els membres del jurat de selecció i del jurat oficial del festival. Tots dos jurats (jurat de selecció i jurat oficial) del BCN Sports Film 2025 estaran formats per persones vinculades al món de l’esport, el cinema, l’audiovisual i la cultura.

PREMIS

Les produccions seleccionades optaran als següents premis:

 • Àmfora Ciutat de Barcelona a la millor pel·lícula, dotat amb 1000 €.
 • Premi Especial del Jurat, dotat amb 750 €.
 • Premi a la millor producció catalana, dotat amb 500 €
 • Premi a la millor pel·lícula d’esports d’aventura – Álvaro Bultó, dotat amb 500 €.
 • Premi a la millor pel·lícula de ficció, dotat amb 500 €.
 • Premi al millor documental, dotat amb 500 €.
 • Premi a la millor pel·lícula d’animació, dotat amb 500 €.
 • Premi Esport i societat, dotat amb 500 €.

El jurat oficial del BCN Sports Film 2025 podrà atorgar les mencions especials que consideri oportunes. Els patrocinadors del festival podran dotar altres premis en metàl·lic o amb altres prestacions.

A aquesta quantitat s’aplicarà la retenció segons la legislació vigent.

INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció a la quinzena edició del BCN Sports Film s’obrirà el dia 1 de maig de 2024 i finalitzarà el 30 de setembre de 2024, ambdós dies inclosos.

Cada participant haurà d’enviar abans del 1 d’octubre de 2024 el formulari d’inscripció i l’arxiu de vídeo de la seva producció a través d’una de les plataformes següents: https://festhome.com o https://filmfreeway.com o bé a través de la web del festival.

La inscripció implica l’acceptació d’aquestes bases i de les condicions d’ús de les pàgines web.

OBRES SELECCIONADES

El Comitè Organitzador notificarà als participants, per correu electrònic i abans del 29 d’octubre de 2024, si la seva pel·lícula ha estat seleccionada per a la competició oficial del BCN Sports Film 2025.

Altres materials promocionals de les obres seleccionades podran ser sol·licitats per part de l’organització.

L’organització del festival s’encarregarà de la subtitulació al català o al castellà de les obres en concurs per al seu ús exclusiu en el festival.

Totes les obres seleccionades formaran part de la graella de la quinzena edició del BCN Sports Film Festival. Les produccions estaran presents de manera presencial o virtual en una o diverses de les sessions del festival:

  • Sessions educatives per a centres escolars.
  • Graella general i/o especial de la quinzena edició del BCN Sports Film Festival.
  • Sessions per a centres penitenciaris.

SESSIONS PRESENCIALS

Graella general i/o especial de sessions escolars de la quinzena edició del BCN Sports Film Festival.

  • Totes les projeccions formaran part d’una o més sessions del BCN Sports Film Festival d’accés obert per a públic escolar o públic general.

Sessions per a centres penitenciaris

  • En cas que una obra sigui seleccionada per formar part de les sessions per a centres penitenciaris, serà projectada en sessions privades, no obertes al públic general. Aquestes sessions només estaran disponibles durant les dates del transcurs de la quinzena edició del BCN Sports Film Festival.

SESSIONS VIRTUALS

Sessions educatives per a centres escolars

  • En cas que una obra sigui seleccionada per formar part de les sessions escolars virtuals, serà projectada en sessions virtuals tancades mitjançant una contrasenya que es podrà visualitzar, per a aquells centres educatius que el sol·licitin, a les escoles de manera virtual mitjançant el mateix web. Aquestes sessions es duran a terme durant el primer trimestre de 2025, amb una vigència màxima de 3 mesos. S’oferiran exclusivament a centres educatius i/o de formació i aniran acompanyades de dossiers educatius desenvolupats per Filmclub per donar suport als educadors.

Graella general i/o especial de la quinzena edició del BCN Sports Film Festival

  • Totes les produccions estaran presents a la plataforma virtual Festhome durant els 10 dies del transcurs del festival. L’accés serà lliure i gratuït. Una vegada acabat el festival, les produccions no estaran disponibles.

DIFUSIÓ

Les pel·lícules seleccionades per a la competició oficial del BCN Sports Film 2025 es projectaran segons la programació del festival.

Les pel·lícules seleccionades per a la competició s’integraran en el fons documental i videogràfic de la Fundació Barcelona Olímpica i podran ser exhibides públicament en els espais de projecció del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, seu de la Fundació Barcelona Olímpica, amb finalitats únicament pedagògiques o didàctiques, i sempre com a mitjà de difusió i promoció del festival, cedint d’aquesta manera a la Fundació Barcelona Olímpica, únicament els drets d’explotació en la modalitat de reproducció i comunicació pública indicada.

Pel·lícules premiades i mencions especials

  • Només les pel·lícules premiades en l’edició 2025 i que hagin admès el premi es podran emetre com a promoció de l’edició 2026 amb una única emissió en un canal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Qualsevol altra possible emissió en qualsevol altra cadena requerirà que es negociïn els drets entre les entitats implicades. L’organització del BCN Sports Film Festival podrà ajudar en la negociació.
  • Les produccions guanyadores seran admeses a la fase final del circuit internacional WORLD FICTS CHALLENGE. Els guanyadors autoritzen el Comitè Organitzador del BCN Sports Film Festival 2025 la divulgació de les seves dades de contacte als comitès organitzadors dels festivals del WORLD FICTS CHALLENGE. L’organització no cedirà a tercers cap còpia de la pel·lícula sense autorització prèvia dels productors o representants legals.
  • Les pel·lícules premiades i mencions especials de l’edició 2025 formaran part de la plataforma FILMIN (Espanya) fins al 31 de desembre del 2025. Els beneficis econòmics obtinguts per la reproducció a través de FILMIN seran remesos, a través de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO), al CEDENT (productor o director de la projecció). La FBO serà un mer mediador en el tràmit dels beneficis.

Segons estableix FILMIN:

  1. Els ingressos nets (entenent per ingrés net el PVP una vegada deduït l’IVA corresponent) que s’obtinguin per l’exhibició a internet dels CONTINGUTS en les formes de difusió, terminis i característiques dels CONTINGUTS es distribuiran de la manera següent:
   • El CEDENT percebrà el 60 % dels ingressos nets generats per les vendes en la modalitat de TVOD.
  1. En la modalitat SVOD, el càlcul dels ingressos nets s’efectuarà sumant els accessos realitzats als CONTINGUTS, pel conjunt dels subscriptors de FILMIN, les seves aplicacions, canals i els serveis operats per FILMIN durant el període de liquidació, i multiplicant-ho pel preu per accés establert.
   • El CEDENT percebrà el 60 % dels ingressos nets generats per les vendes en la modalitat de SVOD.
  1. La FBO efectuarà el pagament una vegada rebut per part de FILMIN l’informe de visionats i el pagament i un cop tramitada la factura.

Els participants autoritzen al Comitè Organitzador a la reproducció parcial de les seves produccions per a la promoció i difusió del BCN Sports Film 2025 en els mitjans de comunicació.

CONSEQÜÈNCIES DE LA NO-ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

En el supòsit en què el participant no accepti el contingut íntegre de les presents bases no podrà participar en el concurs.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – 08038 Barcelona
NIF: G-60309655
Finalitat Gestió i administració del festival BCN SPORTS FILM 2025
Legitimació Bases legals del festival BCN SPORTS FILM 2025
Destinataris No es preveu la cessió de dades i, en aquest cas, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
Informació addicional Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més avall**.

**INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les dades

Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – 08038 Barcelona NIF: G-60309655
Telèfon: 93.426.06.60
Contacte: protecciodades@fbolimpica.es

Finalitat del tractament de dades

Gestió i administració del festival BCN SPORTS FILM 2025.

Publicació de fotografies de caràcter personal a la pàgina web i a les xarxes socials, i per tant, mitjançant l’acceptació de les presents bases s’autoritza a la FBO per a la realització de fotografies i publicar-les, com s’ha dit, a la pàgina web i a les xarxes socials.

Legitimació i termini de conservació

La participació en el concurs suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de la FBO en els termes i per a les finalitats informades.

La base jurídica per al tractament de dades són les presents bases relatives al festival BCN SPORTS FILM 2025.

Les dades personals dels participants es guardaran mentre no es revoqui el consentiment.

Destinataris

No es preveu la cessió a tercers de les dades personals que faciliti l’interessat més enllà de les previstes en aquestes bases o sempre que l’interessat hagi prestat el seu consentiment.

No obstant, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.

No es contempla la realització de transferències internacionals de dades.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Nom i cognoms
 • DNI, NIE o passaport
 • Direcció postal i electrònica
 • Telèfon
 • Imatges
 • Signatura

Mesures de seguretat per a les dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent, la FBO garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Drets de l’interessat

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FBO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament la FBO només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FBO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament General de Protecció de Dades.
 • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

En definitiva, les dades que ha facilitat es tractaran per la FBO d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic protecciodades@fbolimpica.es, sense perjudici també del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.