BASES DEL SPOTSPORT 2025

La participació en el concurs SPOTSPORT 2025 implica l’acceptació i el compliment de les següents bases:

I.- OBJECTE

La Fundació Barcelona Olímpica (en endavant FBO), amb domicili social a Barcelona, Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038 i amb CIF G-60309655, organitza, amb la col·laboració del Diari Sport, el concurs SPOTSPORT 2025, que té com a objecte la producció d’un vídeo promocional de vint segons (20’’) per a la 14a edició del BCN Sports Film Festival, per tal que representi aquest festival en tota la seva campanya publicitària.

II.- OBJECTIU

La iniciativa té, entre els seus objectius, fomentar la participació activa del públic a la 15a edició del BCN Sports Film Festival, que tindrà lloc a Barcelona del 17 al 25 de febrer de 2025.

III.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels projectes començarà el dia 2 de maig de 2024 i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2024 a les 23:59 hores.

IV.- PREMIS

 • El premi d’aquest concurs consisteix en 1.000 € en metàl·lic.
 • El premi s’entregarà en la cerimònia d’inauguració de la 15a edició del BCN Sports Film Festival, que se celebrarà el dia 17 de febrer de 2025.
 • L’FBO realitzarà la retenció sobre el valor dels premis lliurats prevista per la llei. Així mateix, l’FBO comunicarà a l’Agència Tributària la quantitat d’aquest premi i enviarà a la persona responsable del projecte guanyador, un certificat de l’import del premi i les retencions pertinents, als efectes fiscals oportuns.

V.- DINÀMICA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS

 • La participació en aquest concurs no suposa cap tipus de cost per al concursant.
 • Per poder participar en el concurs cal:
    1. Completar el formulari disponible a la pàgina web del BCN Sports Film: https://www.bcnsportsfilm.org
    2. Enviar per wetransfer (www.wetransfer.com) a la direcció d’e-mail coordination@bcnsportsfilm.org l’arxiu vídeo corresponent.
    3. Per a cada usuari s’acceptarà una sola inscripció al concurs.

L’usuari serà el responsable de la veracitat de les dades facilitades i l’FBO es reservarà el dret d’excloure aquells usuaris que hagin pogut falsejar les dades o proporcionar-les de manera incorrecta, sense perjudici de les altres accions que puguin derivar-se conforme a dret.

A efectes del concurs, només es consideraran vàlids els formularis de registre amb tots els camps obligatoris degudament emplenats.

Els participants que no compleixin tots els requisits que s’indiquen en aquestes bases seran exclosos automàticament.

Totes les propostes de vídeo hauran de ser creacions originals i inèdites i de propietat exclusiva del participant.

El participant serà el responsable d’obtenir les autoritzacions necessàries de la imatge, la veu i el nom de totes les persones que apareguin en el vídeo, així com dels autors de la música i de les imatges que, en el seu cas, contingui el vídeo. En cas d’aparèixer-hi menors, hauran de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors legals. Totes aquestes autoritzacions permetran a l’FBO la lliure explotació dels vídeos participants en totes les plataformes de promoció del festival.

No podran participar en el concurs els empleats de l’FBO, de les seves empreses filials o de qualsevol de les entitats ni les persones físiques que prestin serveis relacionats amb el concurs, així com qualsevol persona que, d’alguna manera, hagi intervingut en la preparació del concurs.

No es consideraran els vídeos que, a criteri de l’FBO:

  • Puguin contenir imatges ofensives o que atemptin contra els valors de l’FBO.
  • Facin referència a la violència, el sexe i les drogues.
  • Vulnerin o puguin vulnerar drets d’autor i/o copyright o llicències, així com altres drets patrimonials o personals de tercers.

L’FBO es reserva el dret d’avaluar el possible caràcter ofensiu dels vídeos.

VI.- REQUISITS TÈCNICS DEL VÍDEO

La durada del vídeo promocional ha de ser de 20 segons (20’’).

Els requisits tècnics que han de complir els vídeos inscrits són els següents:

 • Resolució: entre 720P i 1080P.
 • Format (un dels següents): .mov / .mpeg / .avi (si és possible, amb compressió H264).
 • Grandària màxima de l’arxiu: 2GB.

VII.- SISTEMA DE SELECCIÓ DEL GUANYADOR

Un jurat integrat per membres del Comitè Organitzador del BCN Sports Film Festival i del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch escollirà el vídeo guanyador tenint en compte l’originalitat de la idea creativa i la coherència de la realització amb els objectius promocionals del vídeo.

El premi pot quedar desert en el cas que cap dels vídeos proposats compleixi amb els objectius.

Només hi haurà un sol guanyador entre tots els participants, al qual es comunicarà l’adjudicació del premi per correu electrònic, en un termini de 15 dies hàbils a partir del 30 de setembre de 2024.

El guanyador haurà d’acceptar el premi de forma expressa dins dels 15 dies hàbils posteriors a la seva comunicació.

En cas que l’FBO no aconsegueixi contactar amb el guanyador en els terminis establerts o en el cas de la no acceptació del premi per part d’aquest, el guanyador perdrà tots els drets adquirits a través d’aquest concurs. L’FBO recorrerà a les reserves, per ordre d’aparició, de la llista elaborada per decisió del jurat per a aquest efecte.

Els participants, en cas de resultar guanyadors, autoritzen l’FBO a publicar el seu nom en qualsevol comunicació vinculada amb el concurs.

VIII.- DRETS SOBRE ELS VÍDEOS PARTICIPANTS

Tots els vídeos que participin al Concurs SPOTSPORT 2025 podran ser publicats a la pàgina web del diari Sport, patrocinador del concurs, per promocionar el festival mitjançant aquesta eina de comunicació.

IX.- DRETS SOBRE EL VÍDEO GUANYADOR

Sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor, el guanyador cedeix a l’FBO els drets d’explotació en exclusiva sobre el vídeo presentat, en qualsevol modalitat i suport coneguts (televisions, canals on-line i totes les plataformes de promoció contemplades per l’FBO), per a tot el món i per un període indefinit.

Concretament, el guanyador cedeix a l’FBO els drets de reproducció, transformació, distribució, doblatge i comunicació pública, en tot tipus de suport i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica d’imatge, total o parcial, o sistema d’explotació, sense més limitacions que les derivades de la Llei de propietat intel·lectual vigent, sigui quina sigui la forma de transmissió del vídeo, incloent-hi expressament Internet i la realització d’obres derivades.

S’entén que el premi atorgat al guanyador inclou la remuneració per la cessió dels drets contemplada en el paràgraf anterior, per la qual cosa el guanyador no podrà reclamar a l’FBO cap altra contraprestació per la cessió de drets sobre el vídeo.

L’FBO tindrà l’obligació d’identificar l’autor, llevat que aquest indiqui el contrari, en la utilització posterior dels vídeos per part de l’FBO o de tercers autoritzats per aquesta. El nom complet del productor figurarà en els crèdits.

Els participants garanteixen que:

Són propietaris dels vídeos transferits o tenen la llicència en exclusiva de tots els drets necessaris a l’empara d’aquestes bases.
Tenen la llicència de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i dels drets d’imatge de tercers que puguin aparèixer en els seus vídeos, així com de la música que s’hi reprodueixi.
Poden cedir en exclusiva a l’FBO tots els drets d’explotació sobre aquests vídeos per a tots els usos mencionats al punt VIII d’aquesta convocatòria.
Així mateix, tots els participants accepten indemnitzar l’FBO o tercers autoritzats per aquesta a fer ús d’aquest material, en cas de reclamació basada en violacions de drets de la propietat intel·lectual i industrial o d’imatge comeses sobre tercers.

X.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038
CIF: G-60309655
Contacte: protecciodades@fbolimpica.es
Finalitat Gestió i administració del concurs SPOTSPORT 2025
Legitimació Bases legals del concurs SPOTSPORT 2025
Destinataris No es preveu la cessió de dades i, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
Informació addicional Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar més avall.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les dades

Identitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038
CIF: G-60309655
Telèfon: 93.426.06.60
Contacte: protecciodades@fbolimpica.es

Finalitat del tractament de dades

Gestió i administració del concurs SPOTSPORT 2025, així com l’adjudicació del premi. Publicació de fotografies de caràcter personal a la pàgina web i a les xarxes socials, i per tant, mitjançant l’acceptació de les presents bases s’autoritza a l’FBO per la realització de fotografies i publicar-les, com s’ha dit, a la pàgina web, a les xarxes socials així com en futures edicions del catàleg del festival en l’apartat destinat al
concurs SPOTSPORT.

Legitimació i termini de conservació

La participació en el concurs suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de l’FBO en els termes i per a les finalitats informades.
La base jurídica per al tractament de dades són les presents bases relatives al concurs SPOTSPORT 2025.
Les dades personals dels participants s’eliminaran un cop hagi finalitzat el concurs.
Les dades personals dels participants premiats es guardaran mentre no es revoqui el consentiment.

Destinataris

No es preveu la cessió a tercers de les dades personals que faciliti l’interessat. No obstant això, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.
No es contempla la realització de transferències internacionals de dades.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Nom i cognoms
 • DNI, NIE o passaport
 • Direcció postal i electrònica
 • Telèfon
 • Imatges

Mesures de seguretat per a les dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent, l’FBO garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Drets de l’interessat

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’FBO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament l’FBO només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’FBO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament General de Protecció de Dades.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

En definitiva, les dades que ha facilitat es tractaran per l’FBO d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic protecciodades@fbolimpica.es, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

Conseqüències de la no-acceptació de les presents bases

En el supòsit en què el participant no accepti el contingut íntegre de les presents bases no podrà participar en el concurs.

XI.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per a qualsevol dubte en la interpretació d’aquest reglament, l’FBO i els participants, amb renúncia expressa a la jurisdicció que els pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció del Tribunal Arbitral de Barcelona.